Vừa qua thì tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021. Như kế hoạch thì tổng thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2021 là hơn 86 tỷ đồng. Mức đóng một năm 2/10.000 trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu là 500.000 đồng, tối đa 100.000.000 đồng đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài. Mức đóng đối với công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động sẽ có mức đóng riêng theo quy định.

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021

Mức đóng đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt. Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021. Cụ thể, đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh. Có mức đóng góp bắt buộc một năm là. 2/10.000 trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu là. 500.000 đồng. Tối đa 100.000.000 đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mức đóng đối với công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động

Công dân Việt Nam từ đủ. 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương. Cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng. 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp. Người lao động trong các doanh nghiệp đóng. 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng. Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định, đóng. 15.000 đồng/người/năm.

phòng chống thiên tai tại tỉnh Thanh Hóa

Thời gian thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang và UBND cấp huyện, doanh nghiệp tổ chức thu, nộp Quỹ đối với công dân trong độ tuổi lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 1 lần trước ngày 30-6-2021; đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài nộp 1 lần trước ngày 30-10-2021 (bao gồm cả tiền đóng góp theo giá trị tài sản).

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đảm bảo không trùng lắp đối tượng thu, không thu của các đối tượng thuộc diện miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai danh sách thu và nội dung chi Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định; sử dụng kinh phí để lại hỗ trợ cho hoạt động phòng, chống thiên tai, chi phí thù lao cho người trực tiếp đi thu và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ năm 2021 trên địa bàn đảm bảo theo các quy định hiện hành.

Phối hợp triển khai tốt kế hoạch ủng hộ Quỹ Phòng, chống thiên tai

Phối hợp triển khai tốt kế hoạch ủng hộ Quỹ Phòng, chống thiên tai

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh thông báo số thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2021 đến các cơ quan, tổ chức, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp theo quyết định này, tiếp nhận số thu về Quỹ, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn công tác thu, nộp Quỹ, giải đáp các thắc mắc có liên quan.

Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai tỉnh phối hợp với Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu hỗ trợ từ các địa phương, đơn vị và đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Thực hiện trách nhiệm công khai kết quả thu, chi. Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định. Cục Thuế tỉnh phối hợp với Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh trong việc hỗ trợ thu. Quỹ đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh, đôn đốc các tổ chức kinh tế này thu, nộp Quỹ trực tiếp vào tài khoản của Cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *