Tỉnh Phú Thọ vừa qua đã có công văn ban hành kế hoạch về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể tỉnh đặt ra mục tiêu đến 2030 sẽ giảm được thiệt hại gây ra, bên cạnh đó đảm bảo tính mạng cho người dân vùng bị thiệt hại. Phấn đấu giảm một nửa thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất so với giai đoạn 2011 – 2020, thiệt hại về kinh tế do thiên tai phải thấp hơn giai đoạn 2011 – 2020. Kế hoạch cần được triển khai ngay để địa bàn tỉnh có thể ứng phó với thiên tai trong mùa mưa sắp tới này.

Thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai tại tỉnh Phú Thọ

Ngày 9/6/2021, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch số. 2336/KH-UBND về việc thực hiện. Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khi có thiên tai, giảm. 50 % thiệt hại về người do lũ quét, sạt lở đất so với giai đoạn 2011 – 2020; thiệt hại về kinh tế do thiên tai thấp hơn giai đoạn. 2011 – 2020, không vượt quá 1,2 % GRDP của tỉnh.

ngập lụt tại tỉnh Phú Thọ

Chủ động rà soát, tham gia ý kiến và đề xuất các nội dung nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách về phòng chống thiên tai bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho quản lý, chỉ đạo, chỉ huy và triển khai công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Tổ chức lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp.

Bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; phương tiện, trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiên tiến, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn. Để đạt mục tiêu đã đề ra, nhiệm vụ, giải pháp chung thực hiện Chiến lược là hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về phòng chống thiên tai bảo đảm đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi; nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai.

Phú Thọ đặt mục tiêu nâng cao năng lực theo dõi, giám sát, phân tích thiên tai

Đầu tư, nâng cấp cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai theo hướng đồng bộ, liên thông. Theo thời gian thực; cơ quan chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai cấp tỉnh hoàn thiện cơ sở dữ liệu phòng chống thiên tai; 100% khu vực trọng điểm, xung yếu phòng chống thiên tai được lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát. Tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn; nâng cao khả năng thích ứng với thiên tai…

Phú Thọ đặt mục tiêu nâng cao năng lực theo dõi, giám sát, phân tích thiên tai

Phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp. Tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai. Lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết. 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”. (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ).

Người dân được bảo đảm an toàn trước thiên tai, nhất là bão, lũ, sạt lở đất, lũ quét. Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng. Công trình phòng chống thiên tai. Nhất là hệ thống đê điều, hồ đập đảm bảo an toàn trước thiên tai theo mức thiết kế. Không làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai. Về nhiệm vụ và giải pháp đối với từng vùng. Với vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sẽ thực hiện các giải pháp phòng, chống lũ triệt để, chủ động phòng, chống bão, ngập lụt, hạn hán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *